Disclaimer

Deze website is eigendom van Kameo Jobs BVBA.
Adres maatschappelijke zetel:
Kameo Jobs BV
Borsbeeksebrug 28/8
2600 Berchem
Telefoon: 03 375 97 54
E-mail: info@kameojobs.be
Ondenemingsnummer: BE0691.738.573
De toezichthoudende autoriteit: Federgon

Op het gebruik van deze website www.kameojobs.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Kameo Jobs BVBA of rechthoudende derden zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoolijke en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Kameo Jobs BVBA of rechthoudende derden daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft

Gebruik van informatie

gegeven.

Kameo Jobs BVBA streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kameo Jobs BVBA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informaite op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een varvaning van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kameo Jobs BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kameo Jobs BVBA en de gebruiker van de website ontstaan. De inhoud van de website (links inbegrepen kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kameo Jobs bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van link of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteen, van apparatuur of andere van de gerbuiker.

E-mail

Kameo Jobs BVBA garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kameo Jobs BVBA te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kameo Jobs BVBA heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kameo Jobs BVBA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.