PRIVACYBELEID

Geupdatet op 14.01.2021

1. Partijen en voorwerp

Kameo jobs BVBA (hierna " KAMEO JOBS " of de "Verwerkingsverantwoordelijke")

KBO/BTW:
E-Mail: info@kameojobs.be
Telefoon:

stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.kameojobs.be, (hierna de "Site"), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door KAMEO JOBS

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt KAMEO JOBS alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. KAMEO JOBS verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

KAMEO JOBS is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt KAMEOJOBS zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door KAMEOJOBS , in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van KAMEOJOBS optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende: De betrokkene wordt ingeschreven en dit dossier wordt beheerd door Kameo Jobs Bv.

 • De betrokkene krijgt toegang tot de diensten, de portal en de website van Kameo Jobs BV.
 • De betrokkene en Kameo Jobs BV gaan een kandidaat/werknemers-werkgevers relatie aan.
 • De persoonsgegevens worden door Kameo Jobs BV doorgegeven aan verwerkers die Kameo Jobs BV aanstelde voor het uitvoeren van bepaalde taken.
 • KAMEO JOBS analyseert de arbeidsmarkt en het eigen databestand waartoe de gegevens van de betrokkene behoren
 • De persoonsgegevens worden door Kameo Jobs BV gebruikt en doorgegeven aan opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van Forum Jobs nv en aan overheidsinstanties in het kader van de kandidatuurstelling en/of arbeidsrelatie

Door zich in te schrijven/zich te laten inschrijven geeft de betrokkene aan Kameo Jobs het recht om de bij zijn/haar registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de vermelde doeleinden. Kameo Jobs BV gebruikt de gegevens van de betrokkene om deze per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de soortgelijke producten en diensten van Kameo Jobs BV. De betrokkene kan zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@kameojobs.be met het verzoek zijn of haar gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Doorgifte aan derde

Kameo Jobs BV zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de verbonden ondernemingen van Kameo Jobs of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. 

Kameo Jobs BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Kameo Jobs uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

Kameo Jobs BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kameo Jobs BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kameo Jobs BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Persoonsgegevens die u ons meedeelt: 
 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze website; 
 • via cookies
als werknemer:
 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
 • foto's en video's 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek  
 • informatie over opleiding en werkervaring 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum 
 • loon en loonfiches 
als kandidaat en/of uitzendkracht: 
 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
 • foto's en video's 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek  
 • informatie over opleiding en werkervaring 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum 
 • loon en loonfiches 
als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: 
 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer;

KAMEO JOBS verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met KAMEO JOBS. Elke overeenkomst die KAMEO JOBS en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door KAMEO JOBS, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Kameo Jobs BV en u:  Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van KAMEO JOBS voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met KAMEO JOBS voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van KAMEO JOBS, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens. In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. KAMEO JOBS zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot 'Functionaris voor gegevensbescherming' of 'Data Protection Officer' (hierna "DPO"): De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:

Bo Vandervondelen
bo@kameojobs.be

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: , of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres:

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;
 • indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

KAMEO JOBS garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Hakima Farihi

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren
 • de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van KAMEO JOBS hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat KAMEO JOBS dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door KAMEO JOBS . In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal KAMEOJOBS. geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door KAMEO JOBS, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact®apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Cookies

Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van KAMEO JOBS en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt, en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites/apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website en applicaties te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website goed werken. Zonder deze cookies kan de website niet werken zoals het hoort. Daarom kan je er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

Statistische cookies
Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van onze website. Op die manier willen we te weten komen welke pagina's veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kunnen we onze website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor jou.

Marketingcookies
Met marketingcookies analyseren we jouw surfgedrag, zodat we je op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die jou op het lijf geschreven zijn. Op onze website zal je daar niets van merken, omdat accentjobs.be geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat je bij ons zocht.

Personalisatiecookies
Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op jouw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is jouw surfgedrag, zoals je taalvoorkeur of de regio waar je woont. Op die manier kunnen we jou een optimale surfervaring bieden.

12. Wijziging van het Privacybeleid

KAMEO JOBS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van KAMEO JOBS.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@kameojobs.be